Views: 367

Musoni Innocent, Umunyamategeko akaba na Noteri wa Leta mu Karere ka Gakenke yavuze ko amategeko y’u Rwanda ateganya uburyo butatu abashakanye bashobora kugiranamo amasezerano mu bijyanye no gucunga umutungo: hari amasezerano y’ivangamutungo rusange,amasezerano y’ivangamutungo muhahano n’amasezerano y’ivanguramutungo risesuye.

AMASEZERANO Y’IVANGAMUTUNGO RUSANGE

Ayo masezerano arimo ubwoko butatu (3) buteganywa n’Itegeko No 27/2016 ryo kuwa 08/07/2016 rigenga umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, riteganya ko amasezerano y’ivangamutungo rusange abashakanye bagomba kuvanga umutungo wabo uwo bakoreye bakiri ingaragu ndetse no mu gihe bamaze gushakana, umutungo bashakanye ukaba uri hamwe buri wese afiteho umugabane ungana n’uwundi. Muri ubu bwoko bw’amasezerano, abashyingiranywe kandi baba banahuriye ku mwenda urugo rwabo rufite.

AMASEZERANO Y’IVANGAMUTUNGO W’UMUHAHANO

Abashakanye kandi bashobora guhitamo uburyo bwa kabiri bw’amasezerano y’umutungo muhahano bivuga ko mu gihe umukobwa n’umuhungu bakiri ingaragu, umutungo buri umwe yari asanzwe afite uba ari uwe awigengaho n’iyo bamaze gushakana uwo mutungo ntibawuvanga.

Ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w’ishyingirwa , kimwe n’ibyo bungutse mu mibanire yabo. Abashyingiranywe bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, ibyo umwe yari afite mbere y’uko atangira kubana n’undi biba ari ibye wenyine ari we ubifiteho uburenganzira. Urugero umuntu ashobora gushyingirwa afite inzu yiyubakiye, icyo gihe mu mutungo w’urugo ntabwo ibarirwamo.

AMASEZERANO Y’IVANGURAMUTUNGO RISESUYE

Naho amasezerano ya nyuma ariyo bita ivanguramutungo  risesuye asobanuye ko ibijyanye n’umutungo buri umwe aba afite umutungo mu gihe bari bakiri ingaragu ndetse n’igihe bamaze gushakana umwe akomeza kuba afite umutungo we ntibawuhurize hamwe.

Bashobora gusezerana ko umwe azana umutungo n’undi akazana uwe bashaka gukemura ikibazo runaka ariko mu bijyanye n’amategeko umwe aba afite umutungo ukwe n’indi ukwe.

Ni ukuvuga ko abashyngiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga, kwikenura, gutanga no kugurisha umutungo we bwite.

IGIKORWA IYO ABASHANYE BASHAKA GUHINDURA AMASEZERANO

Musoni asobanura ko amategeko y’u Rwanda avuga ko mu gihe abashakanye bashaka guhindura ubwoko bw’amasezerano bari barasezeranye, basubira imbere y’umwanditsi w’irangamimerere ku Murenge bagasaba ko bahindurirwa ayo masezerano batari barahisemo mbere hagahindurwa uburyo bundi bashaka gukomezamo imicungire y’umutungo wabo.

IKIKORWA IYO BAFITANYE ABANA

Mu gihe umwana afite imyaka 7 aba agomba kuba ari kumwe na nyina kimwe n’igihe ashobora kuba atarageza ku myaka 18 y’ubukure aba akitwa umwana (mu rwego rw’amategeko), ariko Itegeko riteganya ko mu gihe umucamanza abonye uruhande, rwaba urwo ku mugabo cyangwa ku mugore, arirwo rwakwita ku mwana kurusha urundi ni rwo ruhabwa inshingano zo kurera uwo mwana, urundi ruhande rugategekwa gutanga ibitunga uwo mwana (ibyo kurya, ubwisungane mu kwivuza, amafaranga y’ishuri..). Aha twakibutsa ko imyaka y’ubukure ari imyaka cumi n’umunani (18): umuntu aba afite uburenganzira bwo gukora ibikorwa bimuhuza n’abandi, mu gihe nyamara itegeko riteganya ko udashobora gushyingirwa utaruzuza imyaka makumyabiri n’umwe (21).

Iyo umucamanza mu bushishozi bwe asanze umugore adashoboye kuba yakwita ku mwana bitewe n’ubushobozi buke cyangwa afite indi myitwarire idahwitse, itegeko riteganya ko inyungu z’umwana ari zo zitabwaho mbere y’inyungu z’umubyeyi, icyo gihe umwana bahita bamuha uwo babona uzamugirira akamaro akamwitaho.

Naho mu gihe abashakanye batanye baragiranye amasezerano y’ivanganutungo rusange, bagabana umutungo wabo haba uwo bazanye bakiri ingaragu cyangwa bamaze gushakana umwe agatwara 50% n’undi 50%.

Mu ivangamutungo rusange, itegeko riteganya ko umutungo ari uw’abashanye ariko abana bakaba bafite uburenganzira bwo kubona umusanzu w’ishuri bakiga bakaminuza, bagahabwa icyo barya, bakarihirwa imisanzu yo kwivuza n’ibindi bisabwa mu buzima busanzwe ariko mu gihe ababyeyi bakiriho nta ruhare baba bawufiteho keretse bapfuye kuko ari bwo bashobora kubazungura.

Itegeko riteganya ko, nubwo ababyeyi baba bageze mu zabukuru, nta bwo abana bafite uburenganzira bwo kuvuga kobashaka kuzungura ibyo ababyeyi nubwo yaba ari umwe ukiriho undi yaritabye imana ahubwo barindira kobombi bababatakiriho; icyo gihe bakabona kuzungura keretse umubyeyi wenyine abyishakiye akiriho ku bw’impamvu ze bwite agakora irage nabwo uwarazwe akazegukana irage wa mubyeyi yapfuye.

Kuba itegeko ryarabiteganyije uko, birashoboka ko ari uko abana bahoraga barekereje ko bagabana umutungo w’ababyeyi ntibakore kandi aribo bagifite amaboko ahubwo bagacunga bavuga bati” tuzarya umutungo w’ababyeyi bacu” cyane cyane mu gihe babonaga umubyeyi awufite.

Musoni Innocent, Umunyamategeko akaba na Noteri wa Leta mu Karere ka Gakenke yatanze inama ko abashakanye bagomba guhora birinda icyatuma batana ahubwo bakubaka ingo zigakomera, kuko mu gihe bageze ubwo batatira urukundo bagiranye abana babo na bo ubwabo bazahorana intimba aho umwe aba avuga ko byatewe na mugenzi we n’undi na we bikaba uko bagahora bitana ba mwana ariko avuga ko urukundo ari ingenzi kandi ruruta byose ndetse no kwizerana muri byose bagashinga urugo rugakomera bakabona abana babo n’abuzukuru n’ubuvivi.

SHARE WITH US

By Edouard Nsengiyumva

Umunyamakuru umaze imyaka 7 akora itangazamakuru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *